RomPatcher+ v3.0

Thảo luận trong 'S^3 - Phần mềm' bắt đầu bởi mathanh, 12/06/2011.

 1. Offline

  mathanh Advance Member

  Số bài viết:
  972
  Đã được thích:
  2.008
  [IMG] [IMG]

  Change-Log RP > RP+
  This is the list of the main differences in comparison with RomPatcher by ZoRn:
  - New: compatibile with all the 3rh, 5th, S^3 devices
  - New: support for compiled patches
  - New: can dump the whole rom content to file \romdumpplus.dmp
  - New: can dump the SuperPage content to file \superpage.dmp
  - New: full support for DomainSrv.exe autostart
  - New: introduced new commands ord_rel, ord_snr which allow to patch DLL using ordinal
  - New: can be integrated in cooked ROM firmware.
  - New: it is now possible to apply/remove patches with just 1 click.
  - New: added vertical scrollbar.
  - New: introduced the new command "+SuperPage" which allow to patch the RAM area where is stored the SuperPage.
  - New: introduced support for a new commands, info: return: error: check the demo1-4.rmp patches included.
  - New: introduced #ifdef, #ifndef, #else, #endif, #define statements. This will allow to retrieve system values at runtime to create more flexible and powerful patches. Check the ReadMe_Macros.txt for all the details.
  - New: you can search / filter the patches in the list. Just start typing the patch name to apply the filter.
  - New: wildcard ?? support for patches.
  - Fixed: Kern-Exec0 error when closing RomPatcher after a patch was applied.
  - Fixed: doesn't unexpectedly crash when using large and complex patches.
  - Fixed: RP+ can correcly patch contiguous shadow ram pages without any crash.
  - Improved: the shadow ram memory is now fully released when a patch is removed.
  - Improved: the "Patch Info..." option shows all the information lines contained in the patch.

  - Mới: Tương thích với các dòng máy 3rd, v5th, Sym^3
  - Mới: hỗ trợ biên dịch các bản vá lỗi
  - Mới: có thể đổi toàn bộ nội dung rom file \ romdumpplus.dmp
  - Mới: có thể biến các nội dung SuperPage vào tập tin \ superpage.dmp
  - Mới: hỗ trợ hoàn toàn tự động chạy DomainSrv.exe
  - Mới: giới thiệu các lệnh mới ord_rel, ord_snr DLL cho phép vá lổi bằng cách sử dụng thứ tự
  - Mới: có thể được tích hợp trong phần vững ROM cook fw
  - Mới: bây giờ có thể áp dụng / gỡ bỏ các bản vá lỗi chỉ với 1 cú chạm.
  - Mới: thêm thanh cuộn dọc.
  - Mới: giới thiệu các lệnh mới "+ SuperPage" cho phép để vá vùng RAM là nơi lưu trữ các SuperPage.
  - Mới: giới thiệu hỗ trợ cho một lệnh mới, thông tin: trả lại: lỗi: kiểm tra các bản vá lỗi demo1-4.rmp bao gồm.
  - Mới: giới thiệu introduced #ifdef, #ifndef, #else, #endif, #define statements. Điều này sẽ cho phép lấy giá trị hệ thống trong thời gian chạy để tạo ra các bản vá lỗi linh hoạt hơn và mạnh mẽ. Kiểm tra ReadMe_Macros.txt cho tất cả các chi tiết.
  - Mới: bạn có thể tìm kiếm / lọc các bản vá lỗi trong danh sách. Chỉ cần bắt đầu gõ tên bản vá để áp dụng các bộ lọc.
  - Mới: ký tự đại diện? hỗ trợ cho các bản vá lỗi.
  - Cố định: Kern-Exec0 lỗi khi đóng RomPatcher sau khi bật vá lỗi sẻ được áp dụng.
  - Cố định: không bất ngờ sụp đổ khi sử dụng các bản vá lỗi lớn và phức tạp.
  - Cố định: RP + có thể correcly vá ram mà không sụp đổ bất kỳ.
  - Cải thiện: bộ nhớ ram sẻ trả lại đầy đủ khi bản vá được gỡ bỏ.
  - Cải thiện: những " thông tin về Patch ..." tùy chọn hiển thị tất cả các dòng thông tin có trong bản vá.


  [IMG][IMG]
Chia sẻ trang này